top of page

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz) określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz)

 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów z przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz)

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. .

 

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:

 1. Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz )z siedzibą w Gdyni (81-388) przy ul. Świętojańskiej 104A/7, NIP 5831109446, świadczy usługi pomocy psychologicznej, psychoterapeutyczne oraz szkoleniowe.

 2. Cookies - małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku Cookies czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności;

 3. Polityka prywatności - odrębny dokument regulujący ogólne zasady przetwarzania danych osobowych oraz działania Serwisu, w tym strony www.psychoterapia-uniwersum.pl oraz zasady wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Serwis – serwis internetowy Ośrodka działa pod adresem www.psychoterapia-uniwersum.pl;

 6. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem Ośrodkiem Uniwersum w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Ośrodek  świadczy Użytkownikowi Usługi Serwisu, a Użytkownik korzysta z Serwisu;

 7. Umowa- umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ośrodek Uniwersum w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Ośrodek Uniwersum świadczy Użytkownikowi Usługi;

 8. Usługi Serwisu: usługi opisane w pkt IV ust. 5 niniejszego Regulaminu;

 9. Użytkownik - osoba, która korzysta z Usług lub Usług Serwisu.

 

III. Ośrodek Uniwersum

 1. Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju to centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz organizator warsztatów rozwoju osobistego. W celu świadczenia usług Użytkownikom, Ośrodek Uniwersum współpracuje z psychologami i psychoterapeutami (łącznie niżej jako „Terapeuci”).

 2. Terapeuci udzielający pomocy psychoterapeutycznej:

  1. stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym w szczególności przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Użytkownika lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo,

  2. ustalają indywidualnie z Użytkownikiem częstotliwość oraz tryb udzielania pomocy, przy czym, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie znajdują zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Z sylwetkami Terapeutów współpracujących zapoznać się pod linkiem www.psychoterapia-uniwersum.pl/zespół

 4. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

IV. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik bezpłatnie korzysta z Serwisu.

 

 1. Chwilą zawarcia Umowy Na Korzystanie Z Serwisu jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 2. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu zostaje rozwiązana przez Użytkownika z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z Serwisu. Ośrodek jest uprawniony do rozwiązania Umowy Na Korzystanie Z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.

 3. Za pośrednictwem Serwisu, Ośrodek świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:

  • informację o oferowanych usługach;

  • możliwość skierowania zapytania do Ośrodka za pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza kontaktowego.

 4. W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Użytkownikiem w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Ośrodek  udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że:

  • jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy Serwisu,

  • podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,

  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 6. Do Umowy Na Korzystanie z Serwisu ma zastosowanie pkt XI (Świadczenie usług drogą elektroniczną) ust. 3-7 niniejszego Regulaminu.

 7. Po spełnieniu świadczenia przez Ośrodek użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

 

V. Umawianie konsultacji/Zawarcie Umowy

 1. Konsultację u Terapeuty można umówić:​

 

 1. Po skierowaniu przez Użytkownika prośby o umówienie konsultacji, Ośrodek uzgadnia z Użytkownikiem (telefonicznie, smsowo lub mailowo) termin, cenę konsultacji, a także który Terapeuta będzie wykonywać konsultacje. Ośrodek uzyskuje od Użytkownika prośbę o podanie pełnych danych do rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres mail, numer telefonu, potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do Polityki Prywatności Ośrodek, oraz potwierdzenie, że Użytkownik wie, że zamówienie konsultacji pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Świadczenie Usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy. Po uzgodnieniu terminu, a także po przydzieleniu Użytkownikowi Terapeuty, Ośrodek potwierdza termin i miejsce konsultacji, jej cenę oraz wybór Terapeuty wiadomością SMS. Z chwilą wysłania SMS potwierdzającego pierwszą konsultację przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy Ośrodek Uniwersum a Użytkownikiem, która wiąże się z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Przed każdym spotkaniem Użytkownik zobowiązany jest do dokonania opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem w celu potwierdzenia terminu. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez Ośrodek , o czym Użytkownik zostanie poinformowany smsowo. Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z Ośrodek  przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową. Z chwilą wysłania maila potwierdzającego pierwszą konsultację w Ośrodek Uniwersum przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy Ośrodek Uniwersum a Użytkownikiem, przy czym Ośrodek  dodatkowo w takim przypadku prosi Użytkownika o potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy.

 3. Na konsultację może umówić się wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą umówić się na konsultacje i korzystać z pomocy Ośrodka Uniwersum jedynie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych (rodziców). Ośrodek Uniwersum może wymagać obecności opiekuna prawnego podczas konsultacji z osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.

 4. Ośrodek Uniwersum, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, może odmówić wykonania Usługi nieprawidłowo wybranej przez Użytkownika podczas rezerwacji online. W takim przypadku Ośrodek  Psychoterapii Uniwersum  albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem i jest to możliwe, umówi inny termin lub rodzaj konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 5. W razie, jeśli świadczenie Usługi ma się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Ośrodek  uzyskuje (utrwaloną na trwałym nośniku) zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W razie odmowy udzielenia zgody na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji przyjmuje się, że Użytkownik odwołał uzgodnioną konsultację i odstąpił od Umowy. 

 

VI. Płatność za konsultację

 1. Ceny usług świadczonych przez Ośrodek  Psychoterapii Uniwersum  określone są w cenniku dostępnym na stronie www.psychoterapia-uniwersum.pl/cennik. Przedpłata w wysokości 100% ceny za daną konsultację dokonywana jest przed daną konsultacją rejestowaną poprzez stronę internetową. Dokonanie przedpłaty jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia terminu i miejsca konsultacji oraz tego, że konsultacja się odbędzie. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez Ośrodek , o czym Użytkownik zostanie poinformowany smsowo. Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z Ośrodek  przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 6 poniżej, przedpłata winna zostać dokonana najpóźniej w terminie 48 h od chwili zarezerwowania konsultacji,przez płatność kartą kredytową przez system PayU lub przez serwis płatniczy PAYPAL - paypal.me/Ośrodek Uniwersum.  

 

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia i bez jakichkolwiek kosztów. Przez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni następuje w sposób opisany w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu, oraz może także nastąpić przez wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju UNIWERSUM ul. Świętojańska 104A/7 81-388 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres info.uniwersum@gmail.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Ośrodek  niniejszym informuje, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Ośrodek wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Ośrodek utraci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik uzyskuje powyższą informację wraz z dostarczeniem mu niniejszego Regulaminu.

 4. Ośrodek  informuje, że w razie, jeśli Usługi zostały wykonane w całości lub części na wyraźne życzenie Użytkownika (utrwalone na trwałym nośniku) przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za tę część usług, która została świadczona przed odstąpieniem od Umowy. 

 VIII. Wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie również po upływie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy następuje to po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, albo jeśli świadczenie usług następuje przed upływem 14 dni na wyraźne życzenie Użytkownika, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.

 2. Ośrodek  może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, przy czym w takim przypadku zwraca ono kwoty wpłacone przez Użytkownika za tę część usługi, która jeszcze nie została świadczona, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.

IX. Odwołanie terminu konsultacji

 1. Użytkownik może odwołać konsultację telefonicznie lub smsowo pod numerem 786 055 975 lub telefonicznie kontaktując się z terapeutąna 48 godzin przed umówionym terminem konsultacji. W takim przypadku Ośrodek Uniwersum albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację, albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 2. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na pierwszą konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin powoduje utratę terminu oraz przedpłaty dokonanej za odwołany termin, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą. W takim przypadku Ośrodek Uniwersum albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 3. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na drugą lub kolejną konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem powoduje utratę terminu oraz konieczność pokrycia pełnego kosztu odwołanej sesji, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą.

 4. W przypadku gdy konsultacja z umówionym Terapeutą nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada Ośrodek Uniwersum, Ośrodek Uniwersum, wedle wyboru Użytkownika:

  1. albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana,

  2. albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji, 

  3. albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego terapeuty. 
   Wiadomość SMS z nowym terminem lub miejscem konsultacji lub osobą terapeuty wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu lub miejsca konsultacji lub terapeuty oraz zmiany umowy w tym zakresie.

X. Spóźnienia

 1. Jedna konsultacja indywidualna trwa 50 minut, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem. Rekomenduje się cotygodniowe i systematyczne spotkania psychoterapeutyczne. W zależności od potrzeb Użytkownika możliwa jest inna częstotliwość spotkania.

 2. Jedna konsultacja partnerska trwa, 75 minut, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.  

 3. Konsultacja nie zostaje przedłużona, w przypadku gdy Użytkownik się spóźni. Spóźnienie z winy Użytkownika skraca czas sesji, chyba że terapeuta zarządzi inaczej.

 4. W przypadku, gdy Terapeuta spóźni się na konsultację, przedłuży on spotkanie o czas spóźnienia lub zapewni, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o czas spóźnienia.

 5. W przypadku, gdy Terapeuta odwoła sesję (w dowolnym terminie), termin nieodpłatnie dla Użytkownika przepada, a kolejne spotkanie odbędzie się w tym samym terminie (dzień i godzina) w kolejnym tygodniu.

 

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Konsultacje mogą być udzielane za pośrednictwem Skype lub innego podobnego programu.

 2. Do umowy zawartej pomiędzy Ośrodek Uniwersum a Użytkownikiem, odnośnie konsultacji udzielonej drogą elektroniczną, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 3. W celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

  • dostęp do sieci Internet;

  • zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy;

  • włączoną obsługę Cookies i Java Script;

  • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji Skype lub innej służącej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a terapeutą;

  • urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/słuchawki;

  • miejsce zapewniające zachowanie poufności oraz swobodę i komfort rozmowy

 4. Ośrodek Uniwersum nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania programów zewnętrznych, przy pomocy których realizowane są konsultacje. Świadczenie usług może zostać utrudnione lub uniemożliwione w szczególności w razie zajścia takich okoliczności jak nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. Ośrodek Uniwersum nie ponosi odpowiedzialność za takie okoliczności, Usługa taka jest pełnopłatna.

 5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji. Podczas sesji Użytkownik powinien zadbać o poufność, w pomieszczeniu, w którym przebywa podczas sesji nie może znajdować się żadna osoba trzecia.

 6. Terapeuta może nagrywać sesja do celów szkoleniowych wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika.

 7. Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji od dnia ustania Umowy.

 2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres:  info.uniwersum@gmail.com lub drogą pisemną na adres: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju UNIWERSUM ul. Świętojańska 104A/7 Gdynia Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.

 3. Ośrodek Uniwersum rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ośrodek Uniwersum powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 5. W przypadku uznania reklamacji Ośrodek dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Użytkownikowi.

XIII. Spory

 1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Ośrodeka Uniwersum, chyba że Umowa została zawarta z Użytkownikiem będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej.

 2. Szczegółowe informacje na temat możliwości dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zasad dostępu do takich procedur dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Istnieje punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK (nr tel.: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest pomoc konsumentom w kwestiach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument ma następujące przykładowe możliwości wykorzystania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów: 1) wniosek o rozwiązanie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 2) wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Inspektoratu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Ośrodek ); 3) pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, których statutowe zadania obejmują ochronę konsumentów (w tym Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porad udziela się między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl i za pośrednictwem infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). (więcej informacji na można znaleźć na stronie internetowej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Nie należy uznawać, że niniejsza umowa zawiera zapis na sąd polubowny. Ośrodek  zastrzega sobie prawo do osobnego wyrażania zgody na alternatywne metody rozwiązywania sporów w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

 

XIV. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.psychoterapia-uniwersum.pl/polityka-prywatności

 

XV. Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Ośrodka Uniwersum obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 2. Zakazane jest również korzystanie z urządzeń znajdujących się w Ośrodka Uniwersum bez zgody personelu Ośrodek, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji.

 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Ośrodek Uniwersum tylko w obecności oraz pod stałą opieką Użytkownika. Ośrodek Uniwersum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. Na terenie Ośrodka Uniwersum obowiązuje całkowity zakaz biegania i zabaw, wymagany jest absolutny spokój oraz cisza w trakcie wykonywania usług przez personel Ośrodek Uniwersum.

 4. Za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodka Uniwersum, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Ośrodek Uniwersum może odmówić świadczenia Usług, w razie jeśli:

  1. żądania, życzenia lub oczekiwania Użytkownika uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prawidłowe świadczenie Usługi lub zagrażają innym osobom;

  2. zachowanie Użytkownika uniemożliwia lub poważnie utrudnia prawidłowe świadczenie Usług (np. wskutek pozostawania Użytkownika pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy niezgodnej z zaleceniami lekarza dawki leków) lub zagraża inny osobom albo uniemożliwia lub utrudnia świadczenie Usług na rzecz innych osób.

 6. Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu towarzyskim) Terapeuty z Użytkownikiem, którego proces psychoterapeutyczny prowadzi.

 7. Ośrodek Uniwersum świadczy Usługi na rzecz Użytkownika z dołożeniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, jednak w żadnym przypadku nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu.

 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wszelkich spotkań na terenie Ośrodek , w których uczestniczy Użytkownik.

 

XVI. Postanowienia końcowe 

 1. Ośrodek Uniwersum może zakończyć działalność Serwisu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania przyczyny, przy czym pozostaje to bez wpływu na Umowy już zawarte, w szczególności na konsultacje już umówione.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Ośrodek Uniwersum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, z wyjątkiem nowych postanowień Regulaminu, które są dla Użytkownika bardziej korzystne (takie postanowienia mają zastosowanie również do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu). 

 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Ośrodek Uniwersum, chyba że Umowa została zawarta z konsumentem, w którym to wypadku właściwy jest sąd ogólnej właściwości.

Niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana i weszła w życie w dniu: 7 maja 2022 r. o godz. 18:00

Regulamin
 

bottom of page